UZNESENIE VLÁDY SR 735/2000

k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo uznesenia: 735
Zo dňa.........: 20. 9. 2000
Číslo materiálu: 2221/2000
Predkladá......: minister vnútra
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona predsedovi Národnej rady SR,

ministra vnútra

2...
odôvodniť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister vnútra

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky