UZNESENIE VLÁDY SR 734/2000

k návrhu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo uznesenia: 734
Zo dňa.........: 20. 9. 2000
Číslo materiálu: 2220/2000
Predkladá......: minister vnútra
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministra vnútra

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister vnútra

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky