UZNESENIE VLÁDY SR 733/2000

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 728)

Číslo uznesenia: 733
Zo dňa.........: 20. 9. 2000
Číslo materiálu: 1988/2000
Predkladá......: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet.........: poslanecký návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 728) s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
oznámiť stanovisko vlády predsedovi Národnej rady SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky