UZNESENIE VLÁDY SR 698/2000

k návrhu Dohody medzi Slovenskou republikou, USX CORPORATION, konajúcou prostredníctvom svojej organizačnej jednotky U.S.STEEL GROUP, VSŽ akciová spoločnosť Košice, STEEL Košice s.r.o.

Číslo uznesenia: 698
Zo dňa.........: 5. 9. 2000
Číslo materiálu: 2042/2000
Predkladá......: predseda vlády
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s uzavretím Dohody medzi Slovenskou republikou, USX CORPORATION, konajúcou prostredníctvom svojej organizačnej jednotky U.S.STEEL GROUP, VSŽ akciová spoločnosť Košice, STEEL Košice s.r.o. s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády (ďalej len "Dohoda");

B. splnomocňuje

predsedu vlády

1...
podpísať Dohodu;

C. poveruje

predsedu vlády

1...
zabezpečiť vykonávanie Dohody.

Vykoná

predseda vlády