UZNESENIE VLÁDY SR 506/2000

k návrhu na vrátenie zákona zo 14. 6. 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke SR v znení zákona č. 336/1998 Z.z.

Číslo uznesenia: 506
Zo dňa.........: 3. 7. 2000
Číslo materiálu:
Predkladá......: predseda vlády
Podnet.........: ústny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na vrátenie zákona zo 14. 6. 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke SR v znení zákona č. 336/1998 Z.z. na opätovné prerokovanie Národnej rade SR;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť návrh na vrátenie zákona zo 14. 6. 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke SR v znení zákona č. 336/1998 Z.z. na opätovné prerokovanie podľa čl. 102 ods. 1 písm. n) v spojení s čl. 105 ods. 1 Ústavy SR Národnej rade SR,

ministerku financií

2...
uviesť návrh na vrátenie zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
ministerka financií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky