UZNESENIE VLÁDY SR 505/2000

k návrhu na poverenie predsedu vlády SR výkonom niektorých právomocí prezidenta SR

Číslo uznesenia: 505
Zo dňa.........: 3. 7. 2000
Číslo materiálu: 1584/2000
Predkladá......: predseda vlády
Podnet.........: čl. 105 ods. 1 Ústavy SR


Vláda


A. berie na vedomie,

1...
že podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy SR jej patrí výkon funkcie prezidenta okrem jeho oprávnení podľa čl. 102 ods. 1 písm. d) až g) a okrem právomocí byť hlavným veliteľom ozbrojených síl podľa článku 102 ods. 1 písm. j) Ústavy SR, a to až do času, kým prezident SR nebude môcť opätovne vykonávať svoju funkciu;

B. konštatuje,

1...
že podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy SR prešlo na predsedu vlády hlavné velenie ozbrojených síl;

C. poveruje

predsedu vlády

1...
podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy SR výkonom právomocí prezidenta uvedených v čl. 102 ods. 1 písm. a), b), h), a i), v čl. 134 ods. 2 a 4, v čl. 135, v čl. 138 ods. 2 a 3, v čl. 139 a v čl. 150 Ústavy SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky