UZNESENIE VLÁDY SR 228/2000

k návrhu na organizovanie ústredných osláv pri príležitosti 55. výročia ukončenia II. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom a ich organizačného a finančného zabezpečenia, konaných v hlavnom meste SR v Bratislave

Číslo uznesenia: 228
Zo dňa.........: 5. 4. 2000
Číslo materiálu: 804/2000
Predkladá......: minister obrany
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh programu ústredných osláv pri príležitosti 55. výročia ukončenia II. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom a ich organizačného a finančného zabezpečenia, konaných v hlavnom meste SR v Bratislave 5. mája 2000 s tým, že potrebné zmeny môže uskutočniť Ústredná komisia pre prípravu a priebeh osláv (ďalej len "komisia"),
2...
zloženie komisie vedenej jej predsedom - ministrom obrany s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády,
3...
návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov pre zabezpečenie ústredných osláv 55. výročia ukončenia II. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom vo výške 6,76 mil. Sk z rezervy vlády SR,
4...
návrh zahraničných hostí a predstaviteľov SR pozývaných na oslavy 55. výročia ukončenia II. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom;

B. ukladá

ministrovi obrany
ministerke financií
ministrovi zahraničných vecí
ministrovi vnútra
ministrovi zdravotníctva
vedúcemu Úradu vlády SR

1...
zabezpečiť realizáciu úloh vyplývajúcich zo schváleného programu ústredných osláv 55. výročia ukončenia II. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom a rokovaní komisie
Termin: priebežne

predsedovi vlády

2...
zvolať rokovanie komisie
Termin: do 13. apríla 2000

ministerke financií

3...
uvoľniť z rezervy vlády SR finančné prostriedky vo výške 6,76 mil. Sk na zabezpečenie ústredných osláv 55. výročia ukončenia II. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom
Termin: do 7. apríla 2000

ministrovi obrany

4...
predložiť na rokovanie vlády vyhodnotenie prípravy a priebehu ústredných osláv v Bratislave spolu s vyúčtovaním pridelených finančných prostriedkov vo výške 6,76 mil. Sk
Termin: do 15. júla 2000.

Vykonajú

predseda vlády
minister obrany
ministerka financií
minister zahraničných vecí
minister zdravotníctva
minister vnútra
vedúci Úradu vlády SR

Na vedomie

minister kultúry
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov