UZNESENIE VLÁDY SR 227/2000

k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 137 009 000 Sk zo Všeobecnej pokladničnej správy z výnosov lotérií a iných podobných hier účelovo určených pre zdravotníctvo na rok 2000

Číslo uznesenia: 227
Zo dňa.........: 5. 4. 2000
Číslo materiálu: 783/2000
Predkladá......: minister zdravotníctva
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 985/1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
postupné uvoľňovanie rozpočtových prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa podľa skutočných príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky získaných z výnosov lotérií a iných podobných hier v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, najviac v rozsahu prostriedkov rozpočtovaných na účely uvedené v zákone č. 372/1999 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2000, čo predstavuje sumu 137 009 000 Sk v zmysle predloženého návrhu;

B. ukladá

ministerke financií

1...
postupne uvoľňovať rozpočtové prostriedky z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa podľa skutočných príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky získaných z výnosov lotérií a iných podobných hier v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov,

ministrovi zdravotníctva

2...
zabezpečiť postupné uvoľňovanie finančných prostriedkov z výnosov z lotérií a iných podobných hier v zmysle rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR na schválený účel.

Vykonajú

ministerka financií
minister zdravotníctva