UZNESENIE VLÁDY SR 226/2000

k Súhrnnej správe o realizácii úloh Národného programu boja proti drogám za rok 1999 a aktualizácii na rok 2000

Číslo uznesenia: 226
Zo dňa.........: 5. 4. 2000
Číslo materiálu: 761/2000
Predkladá......: podpredseda vlády P. Csáky
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 298/1999 a uzesenie NR SR č. 291/
.................1999


Vláda


A. berie na vedomie

1...
Súhrnnú správu o realizácii úloh Národného programu boja proti drogám za rok 1999 s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády (ďalej len "správa");

B. schvaľuje

1...
Aktualizáciu úloh Národného programu boja proti drogám na rok 2000 (ďalej len "aktualizácia úloh");

C. zrušuje

1...
uznesenie vlády SR č. 70 z 28. 1. 1997 k návrhu opatrení na zabezpečenie úloh z uznesenia NR SR č. 507 z 12. 12. 1996 k Opatreniam proti vznikajúcej drogovej epidémii v hlavnom meste SR Bratislave (tlač 533),
2...
uznesenie vlády SR č. 829 z 29. 9. 1999 ku konkretizácii úloh Národného programu boja proti drogám na rok 1999;

D. ukladá

členom vlády - členom Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu
drog

1...
dôsledne zabezpečovať plnenie úloh Národného programu boja proti drogám na rok 2000 a zabezpečiť jeho finančné krytie;

E. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť správu a aktualizáciu úloh Národnej rade SR na prerokovanie,

podpredsedu vlády P. Csákyho - predsedu Výboru ministrov pre drogové
závislosti a kontrolu drog
a ako alternáta ministra zdravotníctva

2...
odôvodniť správu a aktualizáciu úloh v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
podpredseda vlády P. Csáky
členovia vlády - členovia Výboru ministrov pre drogové
závislosti a kontrolu drog