UZNESENIE

            VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


      k Projektom na kultúrne aktivity - rok 2000
    

    
---------------------------------------------------------------------------
Číslo‚uznesenia: 225
    
Zo‚dňa:      5. apríla 2000

Číslo‚materiálu: 738/2000

Predkladáteľ:   minister kultúry
      
Podnet:      uznesenie vlády SR č. 985/1999


Stupeň‚utajenia:
---------------------------------------------------------------------------

Vláda

A. schvaľuje

  A.1. Projekty na kultúrne aktivity - rok 2000 v zmysle predloženého
    materiálu;

B. ukladá

  ministerke financií

  B.1. vykonať rozpočtové opatrenie k časti A tohto uznesenia presunom
    finančných prostriedkov z výťažku lotérií a iných podobných hier vo
    výške 56‚153‚000 Sk z kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy do
    rozpočtovej kapitoly:

    a/ Ministerstva kultúry SR      55‚786‚000 Sk

    priebežne

    b/ Krajského úradu, Bratislava      167‚000 Sk
    c/ Krajského úradu, Nitra        200‚000 Sk

    do 30.‚apríla‚2000.

Vykoná:
      ministerka financií

Na vedomie:
      predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR