UZNESENIE

            VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


k návrhu na zmenu štatútu splnomocnenca na ochranu osobných údajov
v informačných systémoch

  
---------------------------------------------------------------------------
Číslo‚uznesenia: 224
  
Zo‚dňa:      5. apríla 2000
  
Číslo‚materiálu: 733/2000

Predkladáteľ:   vedúci Úradu vlády SR a splnomocnenec na ochranu osobných
         údajov v informačných systémoch
 
Podnet:      iniciatívny návrh


Stupeň‚utajenia:
---------------------------------------------------------------------------

Vláda

A. mení

  A.1. štatút splnomocnenca na ochranu osobných údajov v‚informačných
    systémoch, schválený uznesením vlády SR č. 873/1999, takto:

    v článku 3 sa vypúšťa odsek 4;

B. ukladá

  vedúcemu Úradu vlády SR

  v spolupráci so splnomocnencom na ochranu osobných údajov v informačnom
  systéme

  B.1. vydať zmenu uvedenú v časti A tohto uznesenia.

Vykonajú:
      vedúci Úradu vlády SR
      splnomocnenec na ochranu osobných údajov v
      informačných systémoch