UZNESENIE VLÁDY SR 223/2000

k správe o priebehu realizácie podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za II. polrok 1999

Číslo uznesenia: 223
Zo dňa.........: 5. 4. 2000
Číslo materiálu: 729/2000
Predkladá......: minister hospodárstva
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 586/1998


Vláda


A. berie na vedomie

1...
správu o priebehu realizácie podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za II. polrok 1999;

B. ukladá

ministrovi hospodárstva

1...
pokračovať v realizácii podporných finančných programov v gescii Ministerstva hospodárstva SR,
2...
predkladať správu o priebehu realizácie podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie na rokovanie vlády
Termin: polročne
do 31. marca
a 30. septembra

C. zrušuje

1...
časť B uznesenia vlády SR č. 586 z 3. 9. 1998, ktorou sa ministrovi hospodárstva uložilo predkladať Správu o priebehu realizácie podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie polročne k 15. marcu a k 15. septembru.

Vykoná

minister hospodárstva