UZNESENIE VLÁDY SR 222/2000

k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 2000 v kapitole Všeobecná pokladničná správa -  Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity a Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity - I. časť

Číslo uznesenia: 222
Zo dňa.........: 5. 4. 2000
Číslo materiálu: 717/2000
Predkladá......: podpredseda vlády P. Csáky
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 821/1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 2000 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity - I. časť, podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia,
2...
návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 2000 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity -  I. časť, podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia

B. ukladá

ministerke financií

1...
uvoľniť finančné prostriedky z kapitoly Všeobecná pokladničná správa v celkovej sume 8 473 250 Sk podľa bodu A. 1. tohto uznesenia do rozpočtových kapitol nasledovne:

Krajský úrad Bratislava bežné výdavky v sume 340 000 Sk
Krajský úrad Trnava bežné výdavky v sume 100 000 Sk
Krajský úrad Trnava kapitálové výdavky v sume 150 000 Sk
Krajský úrad Trenčín bežné výdavky v sume 278 000 Sk
Krajský úrad Trenčín kapitálové výdavky v sume 180 000 Sk
Krajský úrad Žilina bežné výdavky v sume 285 000 Sk
Krajský úrad Žilina kapitálové výdavky v sume 500 000 Sk
Krajský úrad Nitra bežné výdavky v sume 74 000 Sk
Krajský úrad Nitra kapitálové výdavky v sume 400 000 Sk
Krajský úrad Banská Bystrica bežné výdavky v sume   1 063 250 Sk
Krajský úrad Banská Bystrica kapitálové výdavky v sume €€€€914 000 Sk
Krajský úrad Prešov bežné výdavky v sume 497 000 Sk
Krajský úrad Prešov kapitálové výdavky v sume 2 260 000 Sk
Krajský úrad Košice kapitálové výdavky v sume 1 432 000 Sk

2...
uvoľniť finančné prostriedky z kapitoly Všeobecná podkladničná správa v celkovej sume 1 583 900 Sk podľa bodu A.2. tohto uznesenia do rozpočtových kapitol nasledovne:

Ministerstvo školstva SR bežné výdavky v sume 164 800 Sk
Ministerstvo kultúry SR bežné výdavky v sume 399 000 Sk
Krajský úrad Žilina bežné výdavky v sume 115 000 Sk
Krajský úrad Nitra bežné výdavky v sume 30 000 Sk
Krajský úrad Banská Bystrica bežné výdavky v sume 112 040 Sk
Krajský úrad Prešov bežné výdavky v sume 177 060 Sk
Krajský úrad Prešov kapitálové výdavky v sume 45 000 Sk
Krajský úrad Košice bežné výdavky v sume 391 000 Sk
Krajský úrad Košice kapitálové výdavky v sume 150 000 Sk

V. Danihelovi - splnomocnencovi vlády SR na riešenie problémov rómskej
menšiny

3...
koordinovať účelové použitie prostriedkov podľa prílohy č. 1 a č. 2 tohto uznesenia.

Vykonajú

ministerka financií
V. Danihel - splnomocnenec vlády SR na riešenie problémov
rómskej menšiny

P r í l o h a č. 1
k uzneseniu vlády SR
č. 222/2000

P r í l o h a č. 2
k uzneseniu vlády SR
č. 222/2000

Prílohy boli použité z predloženého materiálu