UZNESENIE VLÁDY SR 221/2000

k správe o súčasnom stave prípravy systému štátnej pokladnice a návrh ďalšieho postupu jej budovania

Číslo uznesenia: 221
Zo dňa.........: 5. 4. 2000
Číslo materiálu: 437/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 765/1999


Vláda


A. berie na vedomie

1...
správu o súčasnom stave a ďalšom postupe prípravy systému štátnej pokladnice v SR;

B. mení

1...
termín splatnosti úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 461 zo 7. 7. 1998 k návrhu Koncepcie postupného zdokonaľovania kontrolného systému štátnej správy v SR - zabudovať do kontrolného systému štátnej správy v SR systém štátnej pokladnice vrátane účinných kontrolných mechanizmov

do 31. decembra 2002.


Na vedomie

ministerka financií