UZNESENIE VLÁDY SR 220/2000

k návrhu na prijatie oficiálnej návštevy predsedu vlády Španielskeho kráľovstva José Maríu Aznara v Slovenskej republike v dňoch 10. - 11. 4. 2000

Číslo uznesenia: 220
Zo dňa.........: 5. 4. 2000
Číslo materiálu: 796/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na prijatie oficiálnej návštevy predsedu vlády Španielskeho kráľovstva José Maríu Aznara v Slovenskej republike v dňoch 10. - 11. 4. 2000;

B. ukladá

ministrovi zahraničných vecí

1...
predložiť na rokovanie vlády správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Španielskeho kráľovstva José Maríu Aznara v Slovenskej republike v dňoch 10. - 11. 4. 2000
Termin: do 30. apríla 2000

C. berie na vedomie, že

1...
pobytové náklady členov oficiálnej časti delegácie Španielskeho kráľovstva hradí Úrad vlády SR; tlmočnícke práce počas jednotlivých prijatí hradí každý ústavný činiteľ SR z vlastného rozpočtu.

Vykonajú

predseda vlády
minister zahraničných vecí