UZNESENIE

            VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


k správe o činnosti Centrálnej prekladateľskej jednotky a návrh
ďalšieho financovania prekladov v rokoch 2000 - 2003

  
---------------------------------------------------------------------------
Číslo‚uznesenia: 219
    
Zo‚dňa:      5. apríla 2000

Číslo‚materiálu: 441/2000
      
Predkladáteľ:   podpredseda vlády Ľ. Fogaš

Podnet:      Plán práce vlády SR na rok 2000
  

Stupeň‚utajenia:
---------------------------------------------------------------------------

Vláda

A. schvaľuje

  A.1. správu o činnosti Centrálnej prekladateľskej jednotky a návrh
    ďalšieho financovania prekladov v rokoch 2000 - 2003;

B. ukladá

  ministerke financií

  B.1. vyčleniť z rezervy vlády SR do rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR
    sumu 2‚725‚000 Sk a účelovo viazať čerpanie na zabezpečenie
    financovania prekladov a činnosti Centrálnej prekladateľskej
    jednotky Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády SR v
    roku 2000,

  B.2. v ďalších rokoch 2001 - 2003 pri príprave rozpočtu Úradu vlády SR
    zohľadniť potreby financovania Centrálnej prekladateľskej jednotky
    Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády SR podľa
    schváleného návrhu financovania;

  vedúcemu Úradu vlády SR

  B.3. zabezpečiť personálne obsadenie Centrálnej prekladateľskej jednotky
    Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády SR ôsmimi
    zamestnancami v roku 2000

    do 14.‚apríla‚2000

  B.4. zabezpečiť financovanie prekladov v rokoch 2000 - 2003 podľa
    schváleného návrhu financovania

    priebežne

  B.5. zabezpečiť priestorové dovybavenie Centrálnej prekladateľskej
    jednotky v‚budove Úradu vlády SR na Námestí slobody 29/1 vyčlenením
    primeraných priestorov pre túto jednotku

    do 14.‚apríla‚2000

  B.6. zabezpečiť personálne a priestorové dobudovanie Centrálnej
    prekladateľskej jednotky v roku 2001; v ďalších rokoch 2002 - 2003
    podľa návrhu zabezpečiť mzdové prostriedky pre personálne obsadenie
    Centrálnej prekladateľskej jednotky

    I. štvrťrok 2001
    a priebežne pri príprave rozpočtu Úradu vlády SR

  ministrom
  predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

  B.7. určiť kontaktnú osobu, ktorá bude zabezpečovať styk
    ministerstva/úradu s‚Centrálnou prekladateľskou jednotkou
    Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády SR vo veci prekladov

    priebežne

C. odporúča

  vedúcemu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky

  C.1. určiť kontaktnú osobu, ktorá bude zabezpečovať styk Národnej rady
    SR s‚Centrálnou prekladateľskou jednotkou Inštitútu pre aproximáciu
    práva vo veci prekladov.

Vykonajú:
      ministri
      predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

Na vedomie:
      vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky