UZNESENIE VLÁDY SR 218/2000

k správe o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000 za obdobie od 1. januára do 31. marca 2000

Číslo uznesenia: 218
Zo dňa.........: 5. 4. 2000
Číslo materiálu: 779/2000
Predkladá......: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 150/2000


Vláda


A. schvaľuje

1...
správu o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000 za obdobie od 1. januára do 31. marca 2000;

B. ukladá

ministrom
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

1...
návrhy právnych predpisov podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000 predkladať vláde a jej legislatívnej rade v takom časovom predstihu, aby v mesiaci, ktorý je uvedený v pláne mohli byť predložené na ďalšie ústavné prerokúvanie Národnej rade Slovenskej republiky,
2...
vytvoriť technické a personálne predpoklady na to, aby Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000 mohol byť splnený,

podpredsedovi vlády I. Miklošovi

3...
v nadväznosti na zákon č. 106/1999 Z.z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite) zosúladiť plán zasadnutia RHSD s plánom legislatívnych úloh, vrátane prehodnotenia spôsobu opätovného prerokúvania v RHSD;

C. poveruje

podpredsedu vlády Ľ. Fogaša
a ako alternáta podpredsedu vlády P. Hamžíka

1...
uviesť na rokovaní Národnej rady SR správu o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 za obdobie od 1. januára do 31. marca 2000.

Vykonajú

podpredseda vlády Ľ. Fogaš
podpredseda vlády I. Mikloš
ministri
predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky