UZNESENIE VLÁDY SR 216/2000

k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti legislatívy a harmonizácie právnych poriadkov s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

Číslo uznesenia: 216
Zo dňa.........: 5. 4. 2000
Číslo materiálu: 731/2000
Predkladá......: podpredseda vlády Ľ. Fogaš a minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti legislatívy a harmonizácie právnych poriadkov s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie (ďalej len "Dohoda");

B. splnomocňuje

podpredsedu vlády Ľ. Fogaša

1...
na podpis Dohody a po predchádzajúcom informovaní vlády SR na podpis vykonávacích protokolov k Dohode v súlade s jej článkom 2 písm. d) a článkom 3,
2...
na vykonanie prípadných úprav textu Dohody pred jej podpisom po dohode s druhou zmluvnou stranou, ktorými sa nezmení rozsah ani povaha záväzkov, ktoré z nej vyplývajú;

C. ukladá

podpredsedovi vlády Ľ. Fogašovi

1...
požiadať ministra zahraničných vecí zabezpečiť uverejnenie Dohody po nadobudnutí jej platnosti v Zbierke zákonov SR,
2...
zabezpečiť vykonávanie Dohody po nadobudnutí jej platnosti.

Vykonajú

podpredseda vlády Ľ. Fogaš
minister zahraničných vecí