UZNESENIE

            VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy podpredsedu
vlády SR Ľ. Fogaša v Českej republike v dňoch 17. - 18. februára
2000


---------------------------------------------------------------------------
Číslo‚uznesenia: 215
 
Zo‚dňa:      5. apríla 2000

Číslo‚materiálu: 730/2000
  
Predkladáteľ:   podpredseda vlády Ľ. Fogaš
  
Podnet:      uznesenie vlády SR č. 98/1995
  
    
Stupeň‚utajenia:
---------------------------------------------------------------------------

Vláda

A. berie na vedomie

  A.1. správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy podpredsedu
    vlády Ľ. Fogaša v Českej republike v dňoch 17. - 18. 2. 2000;

B. ukladá

  podpredsedovi vlády Ľ. Fogašovi
  ministrom
  predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

  B.1. pokračovať vo výmene skúseností v oblasti tvorby právnych predpisov
    a  rozvíjať  spoluprácu  v  príprave  legislatívnych  predlôh
    gestorovaných jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy

    priebežne.

Vykonajú:
      podpredseda vlády Ľ. Fogaš
      ministri
      predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR