UZNESENIE

            VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 58. zasadnutí Dunajskej
komisie, ktoré sa uskutoční 10. - 14. apríla 2000 v Budapešti


---------------------------------------------------------------------------
Číslo‚uznesenia: 214

Zo‚dňa:      5. apríla 2000

Číslo‚materiálu: 639/2000

Predkladáteľ:   minister dopravy, pôšt a telekomunikácií a minister
         zahraničných vecí
 
Podnet:      uznesenie vlády SR č. 647/1999


Stupeň‚utajenia:
---------------------------------------------------------------------------

Vláda

A. schvaľuje

  A.1. návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 58. zasadnutí
    Dunajskej komisie;

B. súhlasí

  B.1. s postupom delegácie podľa zásad uvedených v predloženom
    materiáli;

C. vymenúva

  C.1. delegáciu v zložení:

    Július Hauser
    predstaviteľ Slovenskej republiky v Dunajskej komisii, Ministerstvo
    zahraničných vecí SR

    vedúci delegácie

    Vojtech Sláčik
    zástupca predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii pre
    plnenie odborných úloh, Ministerstvo dopravy, pôšt a
    telekomunikácií SR

    Arpád Popély
    zástupca predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii,
    Zastupiteľský úrad SR v Maďarskej republike

    zástupcovia

    Roman Bužek
    riaditeľ odboru OSN a odborných organizácií OSN, Ministerstvo
    zahraničných vecí SR

    Vladimír Haviar
    riaditeľ odboru vodnej dopravy, Ministerstvo dopravy, pôšt a
    telekomunikácií SR

    Dušan Abaffy
    odbor vodných tokov, Ministerstvo pôdohospodárstva SR

    Peter Brieda
    odbor ochrany vôd, Ministerstvo životného prostredia SR

    Ján Višňovský
    odbor financovania podnikateľskej sféry, Ministerstvo financií SR

    členovia delegácie;

D. splnomocňuje

  ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií

  v spolupráci s ministrom zahraničných vecí

  D.1. vymenovať podľa potreby ďalších poradcov na toto zasadnutie, ktorí
    sa zúčastnia na prerokovaní niektorých bodov programu

    do 7.‚apríla‚2000

E. ukladá

  ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

  v spolupráci s ministrom zahraničných vecí

  E.1. predložiť informáciu o priebehu a výsledkoch 58. zasadnutia
    Dunajskej komisie na rokovanie vlády

    do 30.‚júna‚2000.

Vykonajú:
      minister zahraničných vecí
      minister dopravy, pôšt a telekomunikácií