UZNESENIE

            VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úver pre Železnice SR poskytnutého
European  Investment Bank podľa  predloženej dokumentácie za  účelom
financovania investičných záväzkov Železníc SR z minulých období vo výške
20 mil. EUR
    

---------------------------------------------------------------------------
Číslo‚uznesenia: 213
  
Zo‚dňa:      5. apríla 2000
  
Číslo‚materiálu: 702/2000
    
Predkladáteľ:   minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Podnet:      iniciatívny návrh
      
      
Stupeň‚utajenia:
---------------------------------------------------------------------------

Vláda

A. súhlasí

  A.1. s návrhom na prevzatie štátnej záruky za úver pre Železnice SR
    poskytnutý  European Investment Bank  za účelom  financovania
    investičných  záväzkov Železníc SR z minulých  období  podľa
    predloženej Zmluvy o úvere a Zmluvy o záruke a odškodnení s
    pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. splnomocňuje

  ministerku financií
  a ako alternátov každého zo štátnych tajomníkov Ministerstva financií SR

  B.1. podpísať Zmluvy o záruke a odškodnení na bankový úver vo výške
    20 000 000 EUR pre Železnice SR v zmysle časti A. tohto
    uznesenia;

C. ukladá

  ministerke financií
  a ako alternátovi každému zo štátnych tajomníkov Ministerstva financií
  SR

  C.1. prevziať štátnu záruku a podpísať Zmluvu o záruke a odškodnení za
    bankový  úver vo výške 20‚000‚000‚EUR  pre Železnice SR v
    zmysle časti A. tohto uznesenia

    do 14.‚apríla‚2000

  ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií
  a ako alternátovi štátnemu tajomníkovi Ministerstva dopravy,
  pôšt a telekomunikácií SR

  C.2. uzavrieť na základe súhlasného stanoviska Ministerstva financií SR
    Dodatok k Zmluve o podmienkach ručenia medzi Ministerstvom dopravy,
    pôšt a telekomunikácií SR ako predkladateľom a Železnicami SR ako
    žiadateľom za poskytnutý úver

    do 14.‚apríla‚2000

  ministrovi zahraničných vecí
  a  ako  alternátovi každému zo štátnych  tajomníkov  Ministerstva
  zahraničných vecí SR

  C.3. vystaviť splnomocnenie (Power of Attorney) pre ministerku financií
    a pre alternátov každého zo štátnych tajomníkov Ministerstva
    financií SR na podpis Zmluvy o záruke a odškodnení, pokiaľ toto
    bude zo strany bánk požadované

  ministrovi spravodlivosti
  a ako alternátovi štátnemu tajomníkovi Ministerstva spravodlivosti SR

  C.4. vystaviť na požiadanie zahraničného partnera osvedčenie o právnej
    záväznosti Zmluvy o úvere a Zmluvy o záruke a odškodnení (Legal
    Opinion);

D. odporúča

  guvernérovi Národnej banky Slovenska

  D.1. spolupracovať s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií a
    ministerkou financií pri príprave ďalších zahraničných bankových
    úverov pre investičnú sanáciu a stabilizáciu hospodárenia Železníc
    SR v roku 2000.

Vykonajú:
      ministerka financií
      minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
      minister zahraničných vecí
      minister spravodlivosti
      štátni tajomníci Ministerstva financií SR
      štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
      SR
      štátni tajomníci Ministerstva zahraničných vecí SR
      štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR

Na vedomie:
      guvernér Národnej banky Slovenska