UZNESENIE VLÁDY SR 212/2000

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 153/1993 Z.z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 212
Zo dňa.........: 5. 4. 2000
Číslo materiálu: 436/2000
Predkladá......: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet.........: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 153/1993 Z.z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení neskorších predpisov;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií
a ako alternáta ministra hospodárstva

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister hospodárstva

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky