UZNESENIE VLÁDY SR 183/2000

k návrhu na prevzatie štátnej záruky za DMD FIN, a.s. Trenčín za akontáciu vo výške 11 548 000 USD z kontraktu ARV 006 zo dňa 5. 5. 1999 na 43 ks VT-72B, v prospech Tatra banky, a.s. Bratislava

Číslo uznesenia: 183
Zo dňa.........: 22. 3. 2000
Číslo materiálu: 651/2000
Predkladá......: minister hospodárstva
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 611/1999


Vláda


A. súhlasí

1...
s prevzatím štátnej záruky za DMD FIN, a.s. Trenčín za akontáciu vo výške 11 548 000 USD z kontraktu ARV 006 zo dňa 5. 5. 1999 na 43 ks VT-72B, v prospech Tatra banky, a.s. Bratislava v členení na: 1.záruka vo výške 10 000 000 USD ako zabezpečenie za poskytnutú akontačnú platbu s platnosťou do 31. 1. 2001 2.záruka vo výške 1 548 000 USD za kvalitu platná do 31. 1. 2002;

B. splnomocňuje

ministerku financií
a ako alternáta štátneho tajomníka Ministerstva financií SR

1...
podpísať Zmluvu o prevzatí štátnej záruky za DMD FIN, a.s. Trenčín za akontáciu vo výške 11 548 000 USD z kontraktu ARV 006 zo dňa 5. 5. 1999 na 43 ks VT-72B, v prospech Tatra banky, a.s. Bratislava v členení na: 1.záruka vo výške 10 000 000 USD ako zabezpečenie za poskytnutú akontačnú platbu s platnosťou do 31. 1. 2001, 2.záruka vo výške 1 548 000 USD za kvalitu platná do 31. 1. 2002;

C. ukladá

ministerke financií
a ako alternátovi štátnemu tajomníkovi Ministerstva financií SR

1...
prevziať štátnu záruku za DMD FIN, a.s. Trenčín za akontáciu vo výške 11 548 000 USD z kontraktu ARV 006 zo dňa 5. 5. 1999 na 43 ks VT-72B, v prospech Tatra banky, a.s. Bratislava v členení na: 1.záruka vo výške 10 000  000 USD ako zabezpečenie za poskytnutú akontačnú platbu s platnosťou do 31. 1. 2001 2.záruka vo výške 1 548 000 USD za kvalitu platná do 31. 1. 2002 podľa predloženého návrhu Zmluvy o prevzatí štátnej záruky,

ministrovi hospodárstva

2...
pred termínom prevzatia štátnej záruky uzatvoriť Zmluvu o podmienkach ručenia medzi Ministerstvom hospodárstva SR ako predkladateľom a DMD FIN, a.s. Trenčín ako žiadateľom, obsahujúcu majetkové zabezpečenie štátnej záruky.

Vykonajú

ministerka financií
minister hospodárstva