UZNESENIE VLÁDY SR 182/2000

k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Požskej republiky o kultúrnej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci

Číslo uznesenia: 182
Zo dňa.........: 22. 3. 2000
Číslo materiálu: 640/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s uzavretím Dohody medzi vládou SR a vládou Požskej republiky o kultúrnej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci (ďalej len "Dohoda");

B. poveruje

ministra zahraničných vecí
a ako alternáta štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR

1...
podpísa Dohodu;

C. ukladá

ministrovi zahraničných vecí
ministrovi školstva
ministrovi kultúry

1...
vykonáva Dohodu po nadobudnutí jej platnosti dňom podpisu a doručenia nóty.

Vykonajú

minister zahraničných vecí
minister školstva
minister kultúry