UZNESENIE VLÁDY SR 181/2000

k návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2000

Číslo uznesenia: 181
Zo dňa.........: 22. 3. 2000
Číslo materiálu: 446/2000
Predkladá......: minister školstva
Podnet.........: zákon NR SR č. 189/1993 Z.z. o Fonde detí a mládeže v
.................znení neskorších predpisov


Vláda


A. súhlasí

1...
s návrhom rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2000 s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
oznámiť stanovisko vlády k návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2000 Národnej rade SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky