UZNESENIE

            VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


k návrhu účasti delegácie SR na zasadaní Spoločného výboru SR‚-‚
OECD (Liaison Committee)


---------------------------------------------------------------------------
Číslo‚uznesenia: 180
      
Zo‚dňa:      22. marca 2000
      
Číslo‚materiálu: 628/2000

Predkladáteľ:   podpredseda vlády I. Mikloš
      
Podnet:      závery Rady vlády SR pre spoluprácu SR s OECD zo 7. 3.
         2000

Stupeň‚utajenia:
---------------------------------------------------------------------------

Vláda

A. schvaľuje

  A.1. účasť delegácie SR na zasadaní Spoločného výboru SR - OECD v
    Paríži;

B. poveruje

  podpredsedu vlády I. Mikloša

  B.1. vedením delegácie;

C. vymenúva

  C.1. členov delegácie uvedených v prílohe tohto uznesenia;

D. ukladá

  ministrovi zahraničných vecí

  D.1. zabezpečiť notifikáciu delegácie na Sekretariáte OECD

    do 27.‚marca‚2000

  D.2. pripraviť a organizačne zabezpečiť program návštevy delegácie v
    Paríži

    do 27.‚marca‚2000

  členom vlády, ktorých rezort má zastúpenie v delegácii

  D.3. zabezpečiť účasť a odbornú pripravenosť členov delegácie

    do 27.‚marca‚2000

E. odporúča

  guvernérovi Národnej banky Slovenska

  E.1. zabezpečiť účasť a odbornú pripravenosť zástupcu NBS v delegácii

    do 27.‚marca‚2000.

Vykonajú:
      podpredseda vlády I. Mikloš
      minister zahraničných vecí
      ministerka financií
      minister hospodárstva
      ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
      minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Na vedomie:
      guvernér Národnej banky Slovenska
                         P r í l o h a
                         k uzneseniu vlády SR
                         č. 180/2000
                         ____________________