UZNESENIE VLÁDY SR 174/2000

k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Hospodárska súťaž

Číslo uznesenia: 174
Zo dňa.........: 22. 3. 2000
Číslo materiálu: 595/2000
Predkladá......: podpredseda vlády P. Hamžík, minister zahraničných vecí a
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Hospodárska súťaž s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. ukladá

ministrovi zahraničných vecí

1...
zabezpečiť predloženie a prerokovanie negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Hospodárska súťaž v rámci Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie
Termin: priebežne.

Vykoná

minister zahraničných vecí