UZNESENIE VLÁDY SR 172/2000

k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

Číslo uznesenia: 172
Zo dňa.........: 22. 3. 2000
Číslo materiálu: 593/2000
Predkladá......: podpredseda vlády P. Hamžík a minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika;

B. ukladá

ministrovi zahraničných vecí

1...
zabezpečiť predloženie a prerokovanie negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika v rámci Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie
Termin: priebežne.

Vykoná

minister zahraničných vecí