UZNESENIE

            VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


    k Národnému programu pre prijatie acquis communautaire 2000


---------------------------------------------------------------------------
Číslo‚uznesenia: 171

Zo‚dňa:      22. marca 2000

Číslo‚materiálu: 592/2000

Predkladáteľ:   podpredseda vlády P. Hamžík

Podnet:      uznesenie vlády SR č. 427/1999

Stupeň‚utajenia:
---------------------------------------------------------------------------

Vláda

A. schvaľuje

  A.1. Národný program pre prijatie acquis communautaire 2000 (ďalej len
    "Národný program") s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. ukladá

  podpredsedovi vlády P. Hamžíkovi

  B.1. predložiť Národný program Európskej komisii

    do 31.‚marca‚2000

  B.2. monitorovať plnenie Národného programu

    trvale

  B.3. revidovať Národný program v súčinnosti a podľa požiadaviek
    Európskej komisie

    do 30. apríla a každoročne

  B.4. predkladať na rokovanie vlády informáciu o plnení dokumentu
    Európskej komisie "Partnerstvo pre vstup"

    od apríla 2000 každé dva mesiace

  ministrom
  predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

  B.5. plniť krátkodobé a strednodobé priority obsiahnuté v Národnom
    programe v súlade so stanoveným časovým harmonogramom ako jednu z
    úloh prístupového procesu SR k EÚ

    trvale

  B.6. poskytovať aktuálne údaje o plnení úloh Národného programu
    podpredsedovi vlády P. Hamžíkovi

    od apríla 2000 každé dva mesiace

  B.7. v rámci prípravy návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001 navrhovať vo
    výdavkoch svojej kapitoly ako prioritné výdavky na zabezpečenie
    plnenia krátkodobých a strednodobých priorít

    v termíne prípravy návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001

  ministerke financií

  B.8. návrhy výdavkov na financovanie krátkodobých a strednodobých
    priorít Národného programu predložené jednotlivými správcami
    rozpočtových kapitol prioritne zapracovať do návrhu štátneho
    rozpočtu na rok 2001 podľa zdrojových možností štátneho rozpočtu

    v termíne prípravy návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001

C. odporúča

  predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu SR
  guvernérovi Národnej banky Slovenska

  C.1. plniť krátkodobé a strednodobé priority obsiahnuté v Národnom
    programe v súlade so stanoveným časovým harmonogramom ako jednu z
    úloh prístupového procesu SR k EÚ

    trvale

  C.2. poskytovať aktuálne údaje o plnení úloh Národného programu
    podpredsedovi vlády P. Hamžíkovi

    od apríla 2000 každé dva mesiace

D. zrušuje

  D.1. uznesenie vlády SR č. 427 z 26. 5. 1999 k Národnému programu pre
    prijatie acquis communautaire 1999;

E. poveruje

  predsedu vlády

  E.1. predložiť Národný program Národnej rade SR na prerokovanie

    do 15.‚mája‚2000

  podpredsedu vlády P. Hamžíka
  a ako alternáta podpredsedu vlády Ľ. Fogaša

  E.2. uviesť Národný program v Národnej rade SR.

Vykonajú:
      predseda vlády
      podpredseda vlády P. Hamžík
      podpredseda vlády Ľ. Fogaš
      ministri
      predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

Na vedomie:
      predseda Národnej rady Slovenskej republiky
      predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
      guvernér Národnej banky Slovenska