UZNESENIE

            VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


k návrhu na predkladanie a zverejňovanie informatívnych materiálov
na rokovanie vlády elektronickou formou
    

---------------------------------------------------------------------------
Číslo‚uznesenia: 169
      
Zo‚dňa:      22. marca 2000

Číslo‚materiálu: 610/2000
 
Predkladáteľ:   vedúci Úradu vlády SR
  
Podnet:      záznam z rokovania vlády SR 26. 1. 2000


Stupeň‚utajenia:
---------------------------------------------------------------------------

Vláda

A. schvaľuje

  A.1. návrh na predkladanie a zverejňovanie informatívnych materiálov na
    rokovanie vlády elektronickou formou s tým, že sa tieto materiály
    budú po schválení vládou uverejňovať aj na Internete;

B. ukladá

  vedúcemu Úradu vlády SR

  B.1. vydať metodický pokyn na predkladanie informatívnych materiálov na
    rokovanie vlády v elektronickej forme

    do 27. marca 2000

  B.2. aktualizovať metodický pokyn na základe nových technických riešení
    a súvisiacich organizačných opatrení

    priebežne

  B.3. zabezpečiť  zverejňovanie  informatívnych  materiálov vlády  v
    elektronickej forme v rámci WWW informačného systému ústredných
    orgánov štátnej správy realizovaného na základe uznesenia vlády SR
    č. 984/1995,

    priebežne

  členom vlády
  predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

  B.4. zabezpečiť predkladanie informatívnych materiálov na rokovanie
    vlády v‚súlade s vydaným metodickým pokynom vedúceho Úradu vlády
    SR

    priebežne

C. žiada

  predsedu Najvyššieho súdu SR
  predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR
  guvernéra Národnej banky Slovenska
  generálneho prokurátora SR
  prezidenta prezídia Fondu národného majetku SR

  C.1. zabezpečiť predkladanie informatívnych materiálov na rokovanie
    vlády v‚súlade s vydaným metodickým pokynom vedúceho Úradu vlády
    SR.

Vykonajú:
      členovia vlády
      predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

Na vedomie:
      predseda Najvyššieho súdu SR
      predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
      guvernér Národnej banky Slovenska
      generálny prokurátor SR
      prezident prezídia Fondu národného majetku SR