UZNESENIE VLÁDY SR 168/2000

k správe o činnosti súkromných bezpečnostných služieb za rok 1999

Číslo uznesenia: 168
Zo dňa.........: 22. 3. 2000
Číslo materiálu: 588/2000
Predkladá......: minister vnútra
Podnet.........: Plán práce vlády SR na rok 2000


Vláda


A. berie na vedomie

1...
správu o činnosti súkromných bezpečnostných služieb za rok 1999;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť správu predsedovi Národnej rady SR na prerokovanie v Národnej rade SR,

ministra vnútra
a ako alternátov ministra spravodlivosti a ministra obrany

2...
odôvodniť správu v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister vnútra

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky