UZNESENIE VLÁDY SR 163/2000

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 180/1996 Z.z. Colný zákon v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 163
Zo dňa.........: 22. 3. 2000
Číslo materiálu: 514/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 180/1996 Z.z. Colný zákon v znení neskorších predpisov s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministerku financií
a ako alternátov ministra spravodlivosti, ministra práce, sociálnych
vecí a rodiny a ministra zdravotníctva

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
ministerka financií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky