UZNESENIE VLÁDY SR 150/2000

k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesenia Národnej rady SR č. 737/2000

Číslo uznesenia: 150
Zo dňa.........: 17. 3. 2000
Číslo materiálu:
Predkladá......: predseda vlády
Podnet.........: ústny návrh


Vláda


A. berie na vedomie

1...
uznesenie Národnej rady SR č. 737/2000 k návrhom na predloženie materiálov na schôdzu Národnej rady SR;

B. ukladá

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny

1...
predložiť na rokovanie vlády návrh opatrení na riešenie nezamestnanosti v SR
Termin: do 5. apríla 2000

podpredsedovi vlády P. Csákymu

2...
predložiť na rokovanie vlády správu o doterajšom postupe vlády pri tvorbe a realizácii regionálnej politiky a pripravenosti SR na využívanie podporných fondov Európskej únie
Termin: do 5. apríla 2000

podpredsedovi vlády Ľ. Fogašovi

3...
predložiť na rokovanie vlády správu o plnení plánu legislatívnych úloh vlády SR
Termin: do 5. apríla 2000

ministrovi spravodlivosti
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny

4...
predložiť na rokovanie vlády informáciu kto je vlastníkom jednotlivých podnikov, v ktorých sa hromadne prepúšťajú zamestnanci
Termin: do 5. apríla 2000

C. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť materiály uvedené v časti B tohto uznesenia do Národnej rady SR
Termin: do 13. apríla 2000.

Vykonajú

predseda vlády
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
podpredseda vlády P. Csáky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
minister spravodlivosti

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky