UZNESENIE VLÁDY SR 148/2000

k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách

Číslo uznesenia: 148
Zo dňa.........: 17. 3. 2000
Číslo materiálu: 603/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona Národnej rade SR na prerokovanie,

ministerku financií
a ako alternáta ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií

2...
odôvodniť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
ministerka financií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky