UZNESENIE VLÁDY SR 147/2000

k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách

Číslo uznesenia: 147
Zo dňa.........: 17. 3. 2000
Číslo materiálu: 602/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministerku financií
a ako alternáta ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
ministerka financií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky