UZNESENIE VLÁDY SR 145/2000

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 145
Zo dňa.........: 17. 3. 2000
Číslo materiálu: 470/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: poslanecký návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
oznámiť stanovisko vlády predsedovi Národnej rady SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky