UZNESENIE VLÁDY SR 74/2000

k návrhu na odvolanie a voľbu riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc

Číslo uznesenia: 74
Zo dňa.........: 2. 2. 2000
Číslo materiálu: 214/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 885/1999


Vláda


A. navrhuje

1...
odvolať JUDr. Andreja Huorku z funkcie riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc,
2...
zvoliť PhDr. Miroslava Hladíka za riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť návrhy vlády v zmysle časti A tohto uznesenia Národnej rade SR na prerokovanie,

ministerku financií

2...
uviesť návrhy vlády v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
ministerka financií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky