UZNESENIE VLÁDY SR 72/2000

k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 648 zo 6. 10. 1998 k návrhu na podpísanie Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia zmeneného uznesením vlády SR č. 794 z 18. 11. 1998 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 648 zo 6. 10. 1998 k návrhu na podpísanie Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia

Číslo uznesenia: 72
Zo dňa.........: 2. 2. 2000
Číslo materiálu: 4796/1999
Predkladá......: minister životného prostredia a minister zahraničných
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s prístupom k Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (ďalej len "Dohovor");

B. ukladá

ministrovi životného prostredia

1...
predložiť na rokovanie vlády návrh opatrení na zabezpečenie vykonávania Dohovoru
Termin: do 31. decembra 2000
2...
predložiť na rokovanie vlády Dohovor s návrhom na ďalšie opatrenia potrebné pre nadobudnutie jeho platnosti pre Slovenskú republiku
Termin: po vykonaní opatrení na zabezpečenie vykonávania Dohovoru

C. zrušuje

1...
uznesenie vlády SR č. 648 zo 6. 10. 1998 k návrhu na podpísanie Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia,
2...
uznesenie vlády SR č. 794 z 18. 11. 1998 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 648 zo 6. 10. 1998 k návrhu na podpísanie Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.

Vykoná

minister životného prostredia