UZNESENIE VLÁDY SR 71/2000

k návrhu na schválenie zmien Dohovoru o Medzinárodnej organizácii mobilných satelitných komunikácií a Prevádzkovej dohody Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií, na prístup k Protokolu o výsadách a imunitách Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií a na prístup k Medzinárodnej dohode o používaní lodných pozemských staníc Inmarsat v teritoriálnych moriach a prístavoch

Číslo uznesenia: 71
Zo dňa.........: 2. 2. 2000
Číslo materiálu: 157/2000
Predkladá......: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií a minister
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
zmeny Dohovoru o Medzinárodnej organizácii mobilných satelitných komunikácií (ďalej len "Dohovor"),
2...
Medzinárodnú dohodu o používaní lodných pozemských staníc Inmarsat v teritoriálnych moriach a prístavoch (ďalej len "Dohoda o SES");

B. berie na vedomie

1...
schválenie zmeny Prevádzkovej dohody Inmarsat Signatárom (Slovenské telekomunikácie, a.s.);

C. súhlasí

1...
s Protokolom o výsadách a imunitách Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií (ďalej len "Protokol") s tým, že bude uplatnená nasledujúca výhrada k ustanoveniam článku 7 ods. 2 Protokolu: "Vyňatie spod dane z príjmov, ktoré poskytuje článok 7(2) Protokolu o výsadách a imunitách medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií (Inmarsat) nebude rozšírené na slovenských občanov alebo na osoby majúce trvalý pobyt na Slovensku";

D. odporúča

prezidentovi Slovenskej republiky

1...
podpísať listinu o prístupe SR k Protokolu po vyslovení súhlasu Národnej rady SR s tým, že bude uplatnená vyššie uvedená výhrada k ustanoveniam článku 7 ods. 2 Protokolu,

E. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť Protokol Národnej rade SR na vyslovenie súhlasu,

ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií
a ako alternáta ministra zahraničných vecí

2...
odôvodniť návrh na vyslovenie súhlasu s Protokolom v Národnej rade SR,

F. ukladá

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

1...
upresniť terminologicky text prekladov zmluvných dokumentov,
2...
požiadať ministra zahraničných vecí vykonať príslušné opatrenia spojené s nadobudnutím platnosti zmien Dohovoru a Prevádzkovej dohody pre Slovenskú republiku,
3...
požiadať ministra zahraničných vecí vykonať príslušné opatrenia spojené s nadobudnutím platnosti Dohody o SES pre SR,
4...
požiadať ministra zahraničných vecí vykonať príslušné opatrenia spojené s nadobudnutím platnosti Protokolu pre SR,
5...
požiadať ministra zahraničných vecí zabezpečiť publikáciu zmeneného Dohovoru, Protokolu a Dohody o SES po nadobudnutí ich platnosti pre SR v Zbierke zákonov SR,
6...
v spolupráci s ministrom zahraničných vecí
7...
zabezpečiť vykonávanie zmeneného Dohovoru, Protokolu a Dohody o SES po nadobudnutí ich platnosti pre SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister zahraničných vecí
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky
prezident Slovenskej republiky