UZNESENIE VLÁDY SR 68/2000

k návrhu na zaradenie medzinárodného programu UNESCO Pamäť sveta do programov UNESCO v Slovenskej republike

Číslo uznesenia: 68
Zo dňa.........: 2. 2. 2000
Číslo materiálu: 148/2000
Predkladá......: minister kultúry
Podnet.........: Plán práce vlády SR na rok 2000


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na zaradenie medzinárodného programu UNESCO Pamäť sveta do programov UNESCO v Slovenskej republike;

B. berie na vedomie

1...
vznik Slovenského výboru pre medzinárodný program UNESCO Pamäť sveta;

C. ukladá

ministrovi kultúry
ministrovi vnútra

1...
vytvárať priebežne podmienky na realizáciu medzinárodného programu UNESCO Pamäť sveta zameraného na záchranu, evidenciu, ochranu, spracovanie a sprístupnenie najvýznamnejších častí a pamiatok slovenského dokumentárneho dedičstva

ministrovi zahraničných vecí

2...
koordinovať činnosť Slovenského výboru pre medzinárodný program UNESCO Pamäť sveta pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z účasti SR na tomto programe.

Vykonajú

minister zahraničných vecí
minister kultúry
minister vnútra