UZNESENIE VLÁDY SR 65/2000

k návrhu zákona o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo uznesenia: 65
Zo dňa.........: 2. 2. 2000
Číslo materiálu: 104/2000
Predkladá......: minister kultúry
Podnet.........: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministra kultúry
a ako alternáta ministra školstva

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister kultúry
minister školstva

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky