UZNESENIE VLÁDY SR 43/2000

k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci december Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 a úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 740/1999

Číslo uznesenia: 43
Zo dňa.........: 19. 1. 2000
Číslo materiálu: 65/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. zrušuje

1...
úlohu č. 3 v mesiaci december Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 - návrh zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov,
2...
úlohu B.1 uznesenia vlády SR č. 740 z 31. 8. 1999 - návrh zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov;

B. ukladá

ministerke financií

1...
predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov vypracovaný podľa schváleného legislatívneho zámeru
Termin: do 31. marca 2000.

Vykoná

ministerka financií