UZNESENIE VLÁDY SR 42/2000

k návrhu Vyhodnotenia plnenia Národného programu prípravy SR na členstvo v NATO (NP PRENAME) v roku 1999

Číslo uznesenia: 42
Zo dňa.........: 19. 1. 2000
Číslo materiálu: 73/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí a minister obrany
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 852/1999


Vláda


A. berie na vedomie

1...
návrh Vyhodnotenia plnenia Národného programu prípravy SR na členstvo v NATO (NP PRENAME) v roku 1999;

B. ukladá

ministrovi zahraničných vecí
ministrovi obrany

1...
zabezpečiť odovzdanie Vyhodnotenia NP PRENAME v roku 1999 v NATO (okrem prílohy 2)
Termin: do 15. februára 2000
2...
zabezpečiť aktualizáciu Ročného programu PRENAME na rok 2000 v NATO a jeho predloženie v NATO
Termin: do 31. marca 2000.

Vykonajú

minister zahraničných vecí
minister obrany