UZNESENIE VLÁDY SR 40/2000

k návrhu na zrušenie úlohy B.25 uznesenia vlády SR č. 378 z 12. 5. 1999 "Projekt dodávok riečnych a námorných lodí z RF do SR s ich úhradou z prostriedkov zadlženosti bývalého ZSSR a RF voči SR"

Číslo uznesenia: 40
Zo dňa.........: 19. 1. 2000
Číslo materiálu: 4787/1999
Predkladá......: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 378/1999


Vláda


A. zrušuje

1...
bod B.25 uznesenia vlády SR č. 378 z 12. 5. 1999 - preskúmať možnosť realizácie projektu dodávok riečnych a námorných lodí z RF do SR s ich úhradou z prostriedkov zadlženosti bývalého ZSSR a RF voči SR;

B. ukladá

ministrovi hospodárstva
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

1...
poveriť akciovú spoločnosť Transpetrol v spolupráci s akciovou spoločnosťou Slovenská plavba a prístavy začať rokovania s ruskou stranou a so zainteresovanými subjektmi v SR s cieľom preskúmať konkrétne možnosti dovozu námorných a riečnych lodí z RF na účet zníženia zadlženosti RF voči SR, ako aj možnosti reexportu časti dovezených námorných lodí do tretích krajín
Termin: do 31. januára 2000
2...
vyhodnotiť podklady z rokovaní akciových spoločností Transpetrol a Slovenská plavba a prístavy s ruskou stranou, ako aj so zainteresovanými subjektmi v SR o možnostiach dovozu riečnych a námorných lodí z RF do SR a reexportu časti dovezených námorných lodí do tretích krajín a predložiť ich na rokovanie vlády
Termin: do 15. mája 2000

ministerke financií

3...
informovať ministra financií RF, že vláda SR poverila akciovú spoločnosť Transpetrol v spolupráci s akciovou spoločnosťou Slovenská plavba a prístavy začať rokovania s ruskou stranou s cieľom preskúmať konkrétne možnosti dovozu riečnych a námorných lodí z RF do SR na účet zníženia zadlženosti RF voči SR
Termin: do 31. januára 2000.

Vykonajú

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister hospodárstva
ministerka financií