UZNESENIE VLÁDY SR 39/2000

k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 476 z 21. júla 1998 k návrhu na prevod správy nehnuteľnosti internátu Stredného odborného učilišťa stavebného, Južná trieda č. 50 v Košiciach v prospech Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Číslo uznesenia: 39
Zo dňa.........: 19. 1. 2000
Číslo materiálu: 4566/1999
Predkladá......: minister výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. zrušuje

1...
uznesenie vlády SR č. 476 z 21. júla 1998 k návrhu na prevod správy nehnuteľnosti internátu Stredného odborného učilišťa stavebného, Južná trieda č. 50 v Košiciach v prospech Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach;

B. ukladá

ministrovi školstva

1...
v spolupráci s ministrom vnútra prijať opatrenia na vytvorenie podmienok pre ubytovanie študentov vysokých škôl predovšetkým v študentských domovoch vysokých škôl a v domovoch mládeže stredných škôl, ktoré sú v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva SR, resp. krajských úradov
Termin: priebežne

ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja

2...
prijať opatrenia na zabezpečenie využívania voľných ubytovacích kapacít v domovoch mládeže stredných odborných učilíšť stavebných vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tak, aby tieto boli prednostne využívané na ubytovanie študentov vysokých škôl, resp. dané do nájmu príslušnej vysokej škole podľa reálnych možností stredných odborných učilíšť a požiadaviek vysokých škôl
Termin: priebežne.

Vykonajú

minister školstva
minister výstavby a regionálneho rozvoja
minister vnútra

Na vedomie

prednosta Krajského úradu v Košiciach