UZNESENIE VLÁDY SR 37/2000

k návrhu na odvolanie zástupcu štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcu štátu za člena Predstavenstva Národného úradu práce

Číslo uznesenia: 37
Zo dňa.........: 19. 1. 2000
Číslo materiálu: 57/2000
Predkladá......: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. navrhuje odvolať

1...
zástupcu štátu Ing. Vojtecha Mozgaya z Predstavenstva Národného úradu práce;

B. navrhuje zvoliť

1...
Ing. Alexandra Csibu za zástupcu štátu do Predstavenstva Národného úradu práce;

C. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť návrhy na odvolanie zástupcu štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a voľbu zástupcu štátu do Predstavenstva Národného úradu práce predsedovi Národnej rady SR,

ministra práce, sociálnych vecí a rodiny

2...
odôvodniť návrhy na odvolanie zástupcu štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a voľbu zástupcu štátu do Predstavenstva Národného úradu práce v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky