UZNESENIE VLÁDY SR 35/2000

k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku, podpísaná v Zakopanom dňa 6. 12. 1996

Číslo uznesenia: 35
Zo dňa.........: 19. 1. 2000
Číslo materiálu: 100/2000
Predkladá......: minister vnútra a minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku, podpísaná v Zakopanom dňa 6. 12. 1996 (ďalej len "Zmluva"),
2...
s tým, že jej Zmluva nebude po podpise znovu predložená;

B. odporúča

prezidentovi Slovenskej republiky

1...
splnomocniť predsedu vlády a ako alternátov ministra vnútra a ministra zahraničných vecí na podpis Zmluvy s výhradou ratifikácie,
2...
ratifikovať podpísanú Zmluvu po vyslovení súhlasu Národnej rady SR;

C. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť Zmluvu po jej podpise predsedovi Národnej rady SR na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR,

ministra vnútra

2...
odôvodniť návrh na uzavretie Zmluvy v Národnej rade SR;

D. ukladá

ministrovi vnútra

1...
požiadať ministra zahraničných vecí vykonať príslušné ratifikačné opatrenia,
2...
požiadať ministra zahraničných vecí zabezpečiť uverejnenie Zmluvy po nadobudnutí jej platnosti v Zbierke zákonov,
3...
zabezpečiť vykonávanie Zmluvy po nadobudnutí jej platnosti.

Vykonajú

predseda vlády
minister zahraničných vecí
minister vnútra

Na vedomie

prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky