UZNESENIE VLÁDY SR 34/2000

k návrhu poslanca Národnej rady SR Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z.z.

Číslo uznesenia: 34
Zo dňa.........: 19. 1. 2000
Číslo materiálu: 4702/1999
Predkladá......: minister hospodárstva
Podnet.........: poslanecký návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s návrhom poslanca Národnej rady SR Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z.z. s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
oznámiť stanovisko uvedené v časti A tohto uznesenia predsedovi Národnej rady SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky