UZNESENIE VLÁDY SR 33/2000

k návrhu na ďalšie opatrenia k Protokolu o ťažkých kovoch

Číslo uznesenia: 33
Zo dňa.........: 19. 1. 2000
Číslo materiálu: 4704/1999
Predkladá......: minister životného prostredia
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 426/1998


Vláda


A. súhlasí

1...
s návrhom na ďalšie opatrenia k Protokolu o ťažkých kovoch;

B. ukladá

ministrovi životného prostredia

1...
predložiť na rokovanie vlády Protokol o ťažkých kovoch na prijatie alebo schválenie
Termin: do 1 roka od nadobudnutia účinnosti právnych predpisov upravujúcich
emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky a ťažké kovy.

Vykoná

minister životného prostredia