UZNESENIE VLÁDY SR 32/2000

k návrhu na ďalšie opatrenia k Protokolu o perzistentných organických látkach

Číslo uznesenia: 32
Zo dňa.........: 19. 1. 2000
Číslo materiálu: 4640/1999
Predkladá......: minister životného prostredia
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 427/1998


Vláda


A. súhlasí

1...
s návrhom na ďalšie opatrenia k Protokolu o perzistentných organických látkach;

B. ukladá

ministrovi životného prostredia

1...
predložiť na rokovanie vlády Protokol o perzistentných organických látkach na prijatie alebo schválenie
Termin: do jedného roka od nadobudnutia účinnosti právnych predpisov pre
spaľovanie odpadov, resp. po jeho ratifikácii členskými štátmi
Európskej únie.

Vykoná

minister životného prostredia